129. Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?


Mazais katehisms

1 Priekšvārds

DESMIT BAUŠĻI

Pirmais bauslis
Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.
2 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu pār visām lietām bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties.


3 Otrais bauslis
Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nepareizi lietot, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nepareizi lieto.
4 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka pie Viņa vārda ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne viļam, bet Viņu visās bēdās piesaucam, lūdzam, slavējam un Viņam pateicam.


5 Trešais bauslis
Tev būs svēto dienu svētīt.
6 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Viņa vārda sludināšanu nenicinām, bet to turam svētu, labprāt klausāmies un mācāmies.


7 Ceturtais bauslis
Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.
8 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus nenicinām, nedz apkaitinām, bet tos godājam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām.


9 Piektais bauslis
Tev nebūs slepkavot.
10 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā dzīvībai nekādi nekaitējam, viņam ciešanas neradām, bet tam palīdzam un kalpojam visās dzīves vajadzībās.


11 Sestais bauslis
Tev nebūs laulību pārkāpt.
12 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka šķīsti un tikli dzīvojam vārdos un darbos un ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām.


13 Septītais bauslis
Tev nebūs zagt.
14 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvāka naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisniem darījumiem iegūstam, bet viņa mantu un iztiku viņam palīdzam vairot un sargāt.


15 Astotais bauslis
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
16 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs viņu aizbildināt, visu labu par viņu runāt un visu viņam par labu vērst.


17 Devītais bauslis
Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.
18 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvāka mantojumu vai namu neizkrāpjam nedz uz šķietamu tiesību pamata to iegūstam, bet tam labprāt palīdzam to paturēt.


19 Desmitais bauslis
Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.
20 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākajam ne sievu, ne saimi, ne lopus neatraujam, neatviļam, nedz novēršam, bet tos pamudinām palikt un pildīt savu pienākumu.


21 Ko Dievs saka par visiem šiem baušļiem?
Atbilde. – Viņš saka tā:
Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam tiem, kas Mani ienīst; un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus. (2. Moz. 20:5–6)
22 Ko tas nozīmē?
Atbilde. – Dievs draud sodīt visus, kas šos baušļus pārkāpj; tāpēc mums visiem būs bīties no Viņa dusmām un nebūs pārkāpt šos baušļus. Bet Viņš apsola žēlastību un visu labu tiem, kas šos baušļus pilda, tāpēc mums arī būs Viņu mīlēt, uz Viņu paļauties un labprāt pildīt Viņa baušļus.

Grāmatas Teksti Nodaļas