75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?


Šmalkaldes artikuli

1 Doktora Mārtiņa Lutera priekšvārds Šmalkaldes artikuliem

KRISTĪGĀS MĀCĪBAS TĒZES, KAS MUMS BIJA JĀIESNIEDZ KONCILAM MANTUJĀ VAI CITĀ VIETĀ, KUR TAS TIKTU NOTURĒTS, NORĀDOT, KO MĒS VARĒTU PIEŅEMT,KĀDOS JAUTĀJUMOS PIEKĀPTIES, KĀDOS – NE. SARAKSTĪJIS DR. MĀRTIŅŠ LUTERS 1537.GADĀ.

PIRMĀ DAĻA - augstie ticības artikuli par dievišķo Majestāti.

1. Tēvs, Dēls un Svētais Gars, trīs dažādas personas vienā dievišķā būtībā un dabā ir - viens Dievs, kas radījis debesis un zemi.
2. Tēvs nav ne no viena [dzimis], Dēls dzimis no Tēva, Svētais Gars iziet no Tēva un Dēla.
3. Ne Tēvs, ne Svētais Gars, bet Dēls ir tapis par cilvēku.
4. Dēls ir tapis par cilvēku šāds: Viņš ir ieņemts no Svētā Gara, bez vīra līdzdalības, piedzimis no šķīstās, svētās Jaunavas Marijas. Pēc tam Viņš ir cietis, miris, aprakts, nokāpis ellē, augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis Debesīs, kur Viņš sēž pie Dieva labās rokas un nāks tiesāt dzīvos un mirušos utt, kā to māca Apustuļu un Atanasija ticības apliecības un mūsu kopīgais katehisms bērniem. Šīs tēzes netiek apstrīdētas, jo mēs visi tās atzīstam. Tāpēc tās tālāk aplūkot nav nepieciešams.

OTRĀ DAĻA - ticības artikuli par Jēzus Kristus amatu un darbu jeb mūsu pestīšanu.

PIRMAIS UN GALVENAIS ARTIKULS

Jēzus Kristus, mūsu Dievs un Kungs, ir miris mūsu pārkāpumu dēļ un augšāmcēlies mūsu taisnošanai (Rom.4:25).
2 Un Viņš vienīgais ir Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku (Jņ.1:29). Un Dievs visus mūsu grēkus ir uzlicis Viņam (Jes.53:6).
3 Tāpat arī: visi ir grēkojuši un Viņa žēlastībā top bez nopelna taisnoti un atpestīti Jēzū Kristū, Viņa asinīs utt. (Rom.3:23 un tālāk).
4 Un, tā kā tam jātic un tas citādi ne ar kādu darbu, bauslību vai nopelniem nav iegūstams vai satverams, tad ir skaidrs, un tas ir droši, ka mūs taisno vienīgi tāda ticība, par kādu runā Sv. Pāvils Vēstulē romiešiem: "..mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem." (Rom.3:28) Tāpat: "..pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum." (Rom.3:26)
5 No šā artikula ne mazākā mērā nedrīkst novirzīties vai atkāpties, kaut vai debesis un zeme sabruktu un viss cits, kas nav paliekošs - "..jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana," saka Pēteris (Ap.d.4:12). "..ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti." (Jes.53:5) Un uz šā artikula balstās viss, ko mēs mācām un darām pret pāvestu, velnu un pasauli. Tāpēc mums par to jābūt drošiem un mēs nedrīkstam šaubīties, citādi viss ir pagalam, un pāvests, un velns, un visi, kas ir pret mums, gūst uzvaru un tiek attaisnoti.

Grāmatas Teksti Nodaļas