186. Kāds bija mūsu Pestītāja pazemības stāvoklis?


Nīkajas-Konstantinopoles ticības apliecība

1 Mēs ticam uz vienu vienīgu, visuspēcīgu Dievu Tēvu, kas radījis debesi un zemi, visu, kas redzams un neredzams;
2 Un uz vienu vienīgu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, kas no Tēva dzimis pirms pasaules sākuma,
3 Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas, patiess Dievs no patiesa Dieva, dzimis, ne radīts, ar Tēvu vienāds būtībā, caur ko viss ir radīts;
4 kas mūsu, cilvēku, un mūsu pestīšanas labad no debesīm nācis un miesa tapis caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un cilvēks tapis,
5 kas par mums krustā sists zem Poncija Pilāta, cietis un aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svētajiem Rakstiem,
6 un uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos; Viņa valstībai nebūs gala.
7 Un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz pielūdzams un godājams, kas caur praviešiem runājis,
8 un uz vienu svētu vispārēju un apustulisku Baznīcu.
9 Mēs apliecinām vienu kristību grēku piedošanai
10 un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un dzīvošanu nākamajā pasaulē. Āmen!

Grāmatas Teksti Nodaļas